02.03.2010

Greetings from Kenia!

Drodzy członkowie Ruchu Światło-Życie!

Pokój, szczęście i miłość niech będą z Wami i Waszymi rodzinami. Jak dowiedziałem się od Kasi i Marcina, wkrótce odbędzie się kongregacja na którą przybędą odpowiedzialni Ruchu z całej Polski.
Modlimy się za pomyślność tej kongregacji. Bardzo dziękujemy za pamięć także o naszej afrykańskiej wspólnocie.

Drodzy, w czasie Wielkiego Postu rozważamy cierpienie i śmierć naszego Pana. Zobaczcie jak był kochający: upokorzył samego siebie, by oddać się nam. Chociaż był Bogiem, który ma moc, zniżył się do naszego poziomu. Pamiętając o Kenijczykach, postępujcie jak Chrystus! Nie mają oni nic materialnego, co mogliby dać w zamian.

Jezus stał się Waszym światłem, byście mogli widzieć w ciemnościach. Drodzy członkowie RŚ-Ż, życzę każdemu z Was, byście widzieli swoje życie w Jego świetle i byście byli szczęśliwi, bo Jezus kocha Was takimi jakimi jesteście. W ten sposób przejdziecie wszelkie cierpienia –ekonomiczne, społeczne, rodzinne czy zdrowotne. Wierzcie – tak jak Jezus zwyciężył, jeśli będziecie polegać na Nim, będziecie zawsze zwyciężać. Amen.

Marcin, Kasia, Aga, Marysia i Jarek pozostają żywo w naszej pamięci jako niezwykłe osoby – prawdziwe światło radości, miłości i pokoju. Są bardzo otwarci na życie, jakie daje Chrystus. Uczyli mnie jak dzielić się moim życiem z innymi i jak coraz głębiej rozważać Ewangelię przez osobiste dzielenie. To wszystko sprawiło, że RŚ-Ż stał się bardzo szczególny i ważny dla naszych chrześcijan.

Życzę Wam Bożego błogosławieństwa! Przyślijcie do nas jeszcze inne osoby!
Z Bogiem

Ks. Francis Gaciata


Dear Light-Life Movement members,

Peace to you! Happiness and love to you and to your families.
I have been informed by Kasia and Marcin, that you will be having a conference of all the Movement leaders from Poland.
We have already started to pray for the success of this conference. We
highly thank you for considering the community in Africa.

My dear ones, during this time of Lent, we are reflecting on the
suffering and death of our Lord, see how loving He was. He humbled himself
to give himself to us. He was God, He had power but He lowered himself
to our level. Considering people from Kenya, you also act like Christ! These people have nothing material to give you instead!

Jesus has become your light, so you can see through the darkness. Dear members of the L-LM, I wish each one of you to see your life in His light, and be happy because Jesus loves you as you are. This way you will overcome all the economic, social, family or health sufferings. Believe, as Jesus has come out victoriously, if we rely on Him, we will always win. Amen.

Marcin, Kasia, Aga, Marysia and Jarek are very fresh in our minds. They are very special – a real light of joy, love and peace. They were very open to Christ’s life. They taught me how to share my life with others. And how to go deeper and deeper in meditating the gospel through sharing our personal
life. This made the L-LM special and very important to our Christians.

I wish you God´s blessings. Send some other people to us.
God bless you!

Fr. Francis Gaciata

Brak komentarzy: